top of page

Avís Legal

Aquest Avís legal (d'ara endavant, “l'Avís legal”), juntament amb la Política de privadesa i cookies, regeix l'accés i la utilització d'aquest lloc web (d'ara endavant, “el Lloc Web”).

 

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc Web (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació íntegra d'aquest Avís legal. En cas de no estar d'acord amb aquest Avís legal, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc Web sense fer-lo servir.

 

Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís legal, l'usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

  • Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular:  INNOVATION HOUSE, SL (d'ara endavant referit pel seu nom comercial, “SDLI”).

Seu i establiment:  C/Bailen, 13  A1, 08010 - Barcelona

NIF:  B66909326

E-mail:  hola@sdli.es

Telèfon:  659551401

Dades registrals:  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 45688, foli 166, full 495930, inscripció 1.

2. Normes d'utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb allò establert a la llei, la moral, l'ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, lordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

 

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

 

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

 

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.

 

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per fer-ho.

 

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

 

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre per accedir als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web que ho requereixin.

 

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

 

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

 

L'Usuari s'obliga a mantenir completament indemne a SDLI davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se SDLI, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que pertoqui. 

3. Exclusió de responsabilitat

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics denllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a lUsuari accedir a altres pàgines i portals dInternet (en endavant, Llocs Enllaçats). En aquests casos, SDLI només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a SDLI, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a SDLI l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre SDLI i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de SDLI amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.

 

A menys que s'indiqui expressament el contrari al Lloc Web, SDLI no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent-hi qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a SDLI.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de SDLI o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

 

L'Usuari manifesta ser l'únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d'ara endavant, “els Continguts”) que publiqui al Lloc Web o enviï a través del mateix, garantint que l'ús dels mateixos al Lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests continguts, l'usuari cedeix gratuïtament a SDLI els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d'explotació existents fins a la data d'acceptació d'aquest avís legal. Aquesta cessió s'efectua per a l'àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l'usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de mort.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al Lloc Web són titularitat de SDLI o tercers, sense que pugui entendre's atribuït a l'Usuari cap dret sobre aquests.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l'Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre SDLI i l'Usuari, seran competents els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per SDLI l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

SDLI no es responsabilitza dels danys produïts al programari i/o equips informàtics de l'Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web o la navegació per aquest.

 

SDLI no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

bottom of page